ARBETARMAKT
Workers' power league
Presentation
Nyheter
Plattform
Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF
Rådsmakt
Arbetarpress
Arbetarmakt
Bilder
English
Kontakt
 
Föregående sida
 
Vi finns också på:
Facebook
Wikipedia

Ytterligare ett förord till
Vitboken för Rådssocialisterna och Förbundet Arbetarmakt (FAM).

Efter 41 år har Vitboken Öppnas i nytt fönster PDF nu digitaliserats. Men det torde behövas en liten förklaring till denna skrift.

Kort historik.

Våren 1972 beslöt fyra anarkistiska grupper att lämna den dåvarande anarkistiska ideologin och gemenskapen för att skapa ett samarbete under namnet "Rådsocialisterna", ett begrepp som dittills aldrig tidigare använts i Sverige. Från denna tid finns "Växjö Ungsocialisters" pamflettserie, senare "Fripresstryck Jönköping", samt tidningen "Jönköpings Fria press" med "riksupplagan" "Arbetarmakt". Den senare kom att bli ett gemensamt organ för de "Rådssocialistiska arbetsgrupperna" i Stockholm, Göteborg, Härnösand och Jönköping.

Den 19 augusti 1973 bildades "Förbundet Arbetarmakt", förkortat FAM. Det kom att överta utgivningen av tidningen "Arbetarmakt", och man startade en teoretisk tidskrift "Rådsmakt" samt fortsatte pamflettutgivningen i förlaget "Arbetarpress". FAM fortsatte sin verksamhet tills förbundet upplöstes på den 9:e kongressen den 19 maj 1979. Några personer fortsatte att driva förlaget "Arbetarpress", och gav ut 7 nummer av tidskriften "Rådsmakt" under 1981 - 1985, då "Arbetarpress" lades ner.

Arbetet med Vitboken.

När FAM stod inför sin nedläggning på den 8:e kongressen, började diskussioner om att samla erfarenheter för "eftervärlden". En arbetsgrupp fick till uppgift att skriva ett utkast till en "Vitbok". De började med att skicka ut en enkät med ett 40-tal frågor till ungefär 60 personer som varit aktiva i FAM, varav 25 av dem svarade på sammanlagt ett 90-tal A4-sidor. De som inte svarade direkt, fick en påminnelse med bara ett fåtal frågeställningar, och ytterligare några svar kom in.

På basis av svaren och övrigt material skev arbetsgruppen ihop ett utkast till vitbok om 78 sidor, som var klar i februari 1980. En konferens hölls sedan i april samma år, där utkastet till vitbok diskuterades. En hel del synpunkter framkom, men de omsattes tyvärr aldrig i någon ny version av Vitboken. Det är alltså utkastet som nu föreligger i digitaliserad form.

Innehållet.

Dokumentet är uppdelat i fyra avdelningar:

A. Historik, exempel och statistik.
B. Inre orsaker till FAMs upplösning.
C. Förhållandet Förbundet – samhället.
D. Vad har FAM lyckats med?

Observera att innehållsförteckning och rättelser återfinns på sista sidan (D2).

Med den tidens teknik stencilerades utkastet, och därför är som synes en del sidor svårlästa p.g.a. dåligt tryck.

Mer material från Rådssocialisterna – Förbundet Arbetarmakt kan man finna på denna webbplats (www.arbetarmakt.se).

Vi överlämnar nu detta dokument till nya läsare, 41 år efter att det skrevs. Det är unikt, oss veterligen den enda utvärdering, av någon av alla de svenska vänsterorganisationer som var aktiva under 60- och 70-talet, som gjorts av organisationen själv i samma tid som den verkade.

Vitboken kan kanske vara till glädje för någon forskare, eftersom materialet ger en detaljerad och tämligen uppriktig inblick i en för 70-talet tidstypisk vänsterorganisations inre liv, men också för andra som vill ta del av erfarenheter som gjordes av de som var aktiva i Rådssocialisterna och Förbundet Arbetarmakt.

Stockholm den 18 februari 2021.